Home-office szabályzat

Általános szabályok

  1. A munkáltató egyoldalú utasítás alapján jogosult a munkavállalót a munkaszerződéstől eltérően foglalkoztatni évi 44 beosztás szerinti munkanap, vagy 352 munkaóra erejéig. A munkáltató ezen utasítási körben jogosult egyoldalú utasítással a munkaszerződésben rögzített munkavégzései helyen kívül, otthoni munkavégzésre utasítani a munkavállalót.
  2. A munkavállaló és a munkáltató erre irányuló közös megegyezése esetén az otthoni munkavégzés (továbbiakban: home-office) a törvény által engedett korlátnál több beosztás szerinti munkanapra is kiterjedhet.
  3. Munkáltató a munkavégzési mobilitás elősegítése érdekében jelen szabályzatban rendezi a rendszeres home-office munkavégzés szabályait.
  4. A munkavállaló kérvényezhet közvetlen felettesétől heti X napon home-office munkavégzést. A vezetők feladata a beosztottak home-office munkavégzésének összehangolása. Egyszerre egy osztályon legfeljebb a munkavállalók fele lehet homeoffice-on. A munkavállaló – eltérő megállapodás hiányában – éves szinten legfeljebb 44 beosztás szerinti munkanapján vehet igénybe home-office munkavégzést.
  5. A munkavállaló a home-office munkavégzés alatt ugyanazon szervezeti egységhez tartozik.

Felek jogai és kötelezettségei

I. Munkarend
6. Eltérő megállapodás hiányában a home-office alatt dolgozó munkavállaló munkarendje kötetlen.

II. Munkavégzés tárgyi feltételei
7. A munkáltató biztosítja a home-office munkavégzéshez szükséges informatikai eszközt és informatikai rendszert.

III. Utasítási jog
8. Eltérő megállapodás hiányában a munkáltató utasítási joga az elvégzendő feladat meghatározására terjed ki.

IV. Biztonságos és egészséges munkakörnyezet biztosítása
9. A home-office munkavégzés első engedélyezése előtt a munkavállaló köteles az otthonimunkaállomásról fényképfelvételeket küldeni a munkáltatónak. A fényképfelvételek több szögből mutassák a munkaállomást és külön fényképfelvételeken kell rögzíteni a munkáltató által azonosított munkavédelmi kockázatokat, különös tekintettel az elektromos hálózatra, kábelekre, székre.

10. Az elkészült fényképfelvételek alapján a munkáltató egyedi kockázatértékelést végez. Az egyedi kockázatértékelés részeként a munkáltató javaslatot tesz a munkaállomás biztonsági kockázatainak csökkentésére és egyedi munkavédelmi előírásokat tehet a munkavállaló számára. A kockázatértékelésnek ki kell térnie a munkavállaló által biztosított eszközökre is.

11. A munkáltató ellenőrizheti a munkaállomás biztonságát a munkavállalóval előre egyeztett időpontban, munkanapon 8 és 20 óra között. A munkavállaló köteles biztosítani a munkáltató képviselőjének a munkaállomáshoz jutását, a munkaállomás szemléjét, az ingatlanba való belépését.

12. A munkavállalónak be kell tartani az egyedi munkavédelmi kockázatértékelésben foglalt utasításokat és a munkaállomást nem módosíthatja a munkáltató által ellenőrzött állapothoz képest. Amennyiben a munkaállomást a munkavállaló módosítja, úgy erről haladéktalanul köteles tájékoztatni a munkáltatót, aki felülvizsgálja a munkaállomás munkavédelmi kockázatértékelését. V. Munkáltatói ellenőrzési jog

13. A munkáltató ellenőrzési jogát a munkavállaló által elkészített feladat minőségi vizsgálata útján látja el.

14. Home-office munkavégzés esetén a munkavállaló közvetlen vezetője napi mennyiségi kritériumot ír elő, melyet a munkavállalónak teljesítenie kell.

VI. Munkaidő nyilvántartás
15. Amennyiben a munkáltató és a munkavállaló erre irányuló egyezsége alapján, a munkavállaló home-office munkarendjét a munkáltató osztja be, úgy a munkavállaló köteles a beosztás szerinti munkaideje elején X informatikai rendszerbe/ e-mail, sms, telefonhívás bejelentkezni és a munkaidő végén, illetve munkaközi szünetek alatt abból kijelentkezni. A munkáltató ezen bejelentkezések alapján vezeti a munkavállaló munkaidő nyilvántartását.

VII. Rendelkezésre állás
16. Amennyiben a munkáltató és a munkavállaló erre irányuló egyezsége alapján, a munkavállaló home-office munkarendjét a munkáltató osztja be, úgy a munkavállaló köteles a home-office munkaállomás helyén, a beosztás szerinti munkaidőben rendelkezésre állni és a munkáltatói utasítások kézhezvételét visszaigazolni.

VIII. Tájékoztatási és együttműködési kötelezettség
17. A munkáltató köteles minden olyan tájékoztatást haladéktalanul megadni a home-office munkavégzést folytató munkavállaló számára, melyeket a hagyományos munkavégzés szerint dolgozó munkavállalók számára megad. 18. A munkavállaló köteles haladéktalanul tájékoztatni a munkáltatót a munkavégzési akadályokról (pl.: áramszünet, internet szolgáltatás akadozása).

Adatbiztonság és adatvédelem

IX. Üzleti titok és adatmásolás
19. A munkáltató által biztosított informatikai eszköz (továbbiakban informatikai eszköz) magáncélra nem használható.

20. A munkavállaló, ha az informatikai eszközt külön megállapodás hiányában kizárólag lakó ingatlanában a munkaállomáson használhatja.

21. A munkavállaló köteles az otthoni munkaállomásán való munkavégzés közben is az üzleti titokra vonatkozó jogszabályokat és belső szabályzatokat megtartani.

22. A munkáltató által biztosított informatikai eszközről, vagy az informatikai eszközre adatot másolni tilos.

23. Az informatikai eszközön kizárólag a munkáltató informatikusa által telepített programok, alkalmazások használhatóak.

X. Eszközök tárolása, szállítása
24. Amennyiben a munkavállaló az informatikai eszközön nem végez munkát, azt lezárt jelszóval védett állapotban köteles tárolni.

25. Ha a munkavállaló az informatikai eszközt lakó ingatlanában tárolja és a munkavállaló nem tartózkodik az ingatlanban köteles azt kulcsra zárni.

26. Az informatikai eszköz még lezárt állapotában sem hagyható gépjárműben, vagy egyéb közlekedési eszközben.

27. Még külön megegyezés esetén is tilos az informatikai eszköz közösség számára is nyitva tartott helyen őrizetlenül hagyása.

XI. Offline eszközök, nyomtatott másolatok tárolása és szállítása
28. A munkavállaló kizárólag olyan offline eszközt, vagy nyomtatott másolatot szállíthat és tárolhat lakó ingatlanában, amely nélkül a home officeban elvégzendő munka ellehetetlenülne.

29. Az offline eszköz szállítás során még lezárt állapotban sem hagyható gépjárműben, vagy egyéb közlekedési eszközben.

30. Amennyiben a munkavállaló az offline eszközön, vagy a nyomtatott másolattal kapcsolatosan nem végez munkát, azokat köteles harmadik személek által el nem érhető helyen tárolni.