A 47/2020. (III. 18.) Kormányrendelet kiegészítő tájékoztató

Munkabért terhelő közterhek enyhítése

A turisztikai, vendéglátóipari, szórakoztatóipari, szerencsejáték, filmipari, előadóművészeti, rendezvényszervező és sportszolgáltatást nyújtó ágazatokban működő munkáltatók mentesülnek a munkabért terhelő közterhek megfizetése alól 2020. március, április, május, június hónapokra.

Ezen ágazatokban működő munkavállalók munkabérét terhelő járulékok közül ebben a négy hónapban kizárólag a természetbeni egyészségbiztosítási járulékot kell megfizetniük, ami nem lehet több, mint havi 7.710 Ft.

Ezen intézkedéssel a jogalkotó egyértelműen azt a nem kívánt gyakorlatot szeretné megelőzni, hogy a munkaviszonyokat közös megegyezéssel azonnali hatállyal megszüntessék, viszont a munkáltatók „feketén” fizessék ki az állásidőre járó nettó munkabért.

Ágazati enyhítés továbbá, hogy a turizmusfejlesztési hozzájárulást 2020.06.30. napjáig nem kell bevallani és megfizetni.

A személyszállítást végző kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó adózók (gyakorlatban a KATA-s taxisok) a fent felsorolt négy hónapban mentesülnek adófizetési kötelezettségük alól.

Rugalmasabb munkajogi szabályok

A veszélyhelyzet alatt és azt követő 30 napig módosul a munka törvénykönyve. az alábbiak szerint:

Munkaidő beosztás

A munkaidő beosztás közlési határidő nélkül módosítható, azaz a munkáltató akár másnapi hatállyal is módosíthatja a munkaidő beosztást. Ezzel jelentősen megkönnyítésre került a munkaidő keretben dolgoztató munkáltatók helyzete. Jelenleg egy esetleges azonnali bezárás esetén azonnali hatállyal átstrukturálható a munkaidő beosztás a munkaidő kereten belül. Fontos kiemelni, hogy a munkaidő beosztásának általános szabályai (pl.: napi és heti minimum és maximum munkaidő, minimális pihenőidő) nem kerültek felfüggesztésre, kizárólag a közlési szabályok módosultak.

Távmunka, home-office

A munkáltató egyoldalú nyilatkozattal módosíthatja a munkaviszonyt ideiglenesen távmunkára, vagy otthoni munkavégzésre. Az otthoni munkavégzés fogalmát az Mt. nem ismeri, viszont a kormányrendelet külön fogalomként kezeli. Álláspontunk szerint a kormányrendelet szerinti otthoni munkavégzés a home-office munkavégzést jelenti, amire a gyakorlatban – eltérő megállapodás hiányában – teljes egészében a távmunka szabályai vonatkoznak. Álláspontunk szerint azért rendelkezik mégis külön az otthoni munkavégzésről a kormányrendelet, hogy azon munkáltatók, ahol már kialakult home-office gyakorlat és szabályzat van, ők egyoldalú munkáltatói utasítással kötelezhessék a munkavállalókat a belső home-office szabályzat szerinti munkavégzésre.

Azon munkáltatók esetén, ahol nincs home-office gyakorlat és szabályzat, a jelenlegi módosítás gyakorlatilag a távmunkára történő átállásra ad lehetőséget.

Fontos különbségek a távmunka és a hagyományos munkavégzés között:

• A munkavállaló távmunka keretében számítástechnikai eszközön végzi a munkáját. Az eszközt alapvetően a munkáltatónak kell biztosítania, de ilyen irányú megállapodás alapján a munkavállaló magán eszközt is használhat. A munkáltatónak tájékoztatnia kell a munkavállalót az eszközhasználat esetleges korlátozásáról (pl.: magáncélra nem használható az eszköz).

• A munkáltató utasítási joga az ellátandó feladat meghatározására terjed ki. Ez a szabály a gyakorlatban a távmunka speciális jellegéből fakad. Tekintettel arra, hogy a munkavállaló telephelyen kívül végzi a munkát, így a munkáltatóval való kapcsolat lényegében az elvégzendő feladatra redukálódik (pl.: a munkáltató nem utasíthatja a munkavállalót munkaruházat viselésére).

• A munkarend kötetlen. Ennek hátránya, hogy a munkavállaló szabadon osztja be az idejét, nincs meghatározott időpont, mikor rendelkezésre kell állnia a nap folyamán. Előnye, hogy a munkáltatónak nem kell munkaidő nyilvántartást vezetnie.

• A munkáltatónak ugyanúgy biztosítania kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit. Ennek biztosítására a munkáltatónak ellenőriznie kell a távmunkaállomást és el kell készíteni az egyedi munkavédelmi kockázatértékelést és munkavédelmi tájékoztatót. A jelenlegi helyzetben, álláspontunk szerint ez fényképfelvételekkel megoldható. A munkavállaló körbe fényképezi a munkaállomást, külön kitérve az áramforrásokra és ülőhelyre és a munkáltató a fényképfelvételek alapján végzi el a kockázatértékelést (pl.: vizsgálva az elosztókat, kábelek futását, szék stabilitását). A munkáltató utasíthatja a munkavállalót az egyedi munkavédelmi tájékoztatóban, hogy miként módosítsa, tegye biztonságosabbá a munkaállomást. Amennyiben a munkavállaló egyébként módosítja a munkaállomást (pl.: új széket vesz) a kockázatértékelést újra el kell végezni. Az ellenőrzés természetesen személyesen is történhet és ennek időtartamára a munkavállalónak biztosítania kell a munkáltató belépést az ingatlanba, előre egyeztetett időpontban – az ellenőrzéssel járó zavarásnak arányosnak kell lennie és figyelembe kell venni az ingatlant használó többi személyt is.

• A munkáltatónak minden olyan tájékoztatást haladéktalanul meg kell adnia a munkavállalónak, amit a hagyományos munkaviszonyban dolgozóknak is megad.

• Külön tájékoztatást kell adni a munkáltató ellenőrzési jogának gyakorlásáról, azaz, hogy a munkáltató miként kívánja ellenőrizni a munkavállaló által elvégzett munkát. (pl.: mennyiségi minimumot állapít meg távmunka esetére).

• Fontos kitétel, hogy a távmunka költségeit a munkáltatónak kell viselnie. A gyakorlatban ez az otthoni közműszolgáltatások megnövekedett díját jelenti, esetlegesen kisebb eszközök használatát (pl.: toll, papír). Ennek a költségét a gyakorlatban nehéz kiszámítani, így azt javasoljuk, hogy lehetőség szerint e költségekre kössön megállapodást a munkáltató a munkavállalóval. Az egyezség szólhat egyösszegű átalányköltségtérítésről, vagy a munkavállaló le is mondhat e költségigény érvényesítéséről (érdemes kitérni az egyezségben arra, hogy a munkavállaló a joglemondás körében arra is figyelemmel volt, hogy távmunka esetén nem merül fel utazási költsége, aminek napi költsége kb. azonos a közüzemi díjnövekedéssel).

Egészségi állapot ellenőrzése

A korányrendelet lehetőséget biztosít a munkáltatónak arra, hogy a munkavállalók egészségi állapotát indokolt esetben, a szükséges mértékben ellenőrizze. A jelenlegi járványban a gyakorlatban történhet ez testhőmérséklet vizsgálattal, vagy akár a munkáltató költségére magán intézményben elvégeztethet vírus tesztet is a munkavállalókon (akár naponta). E körben az üzemorvos is igénybe vehető: akár minden belépés előtt egy gyors általános vizsgálattal szűrhetőek a megbetegedett munkavállalók.

Kollektív szerződés

A kollektív szerződés fentebb részletezett szabályoktól eltérő rendelkezéseit ideiglenesen nem lehet alkalmazni.

Egyezség

Talán a legfontosabb munkajogi változás, hogy ideiglenesen a munkáltatók és a munkavállalók teljesen szabadon állapíthatják meg a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, azaz az Mt. minden rendelkezésétől el lehet térni, akár a munkavállaló hátrányára is. Fontos, hogy ezek a módosítások kizárólag a veszélyhelyzet után 30. napig hatályosak.

E rendelkezés alapján a munkaviszony módosítása számos lehetőséget biztosít a munkáltatók számára.

Módosítható a bérkifizetés időpontja, üteme (bizonytalan szektorokban heti bérezés is elképzelhető), a szabadságok mértéke, a távolléti díj összege.

Közös megegyezéssel módosítható a munkaidő beosztás garanciális szabályai (pl.: napi és heti minimum és maximum munkaidő, minimális pihenőidő), amivel teljesen szabaddá válik a munkaidő keret beoszthatósága. Közös megegyezéssel akár a kötelező legkisebb bér szabályaitól, vagy a bérpótlék szabályaitól is el lehet térni.

Fontos kiemelni, hogy az egyezségkötéskor be kell tartani az alaki (írásbeli), továbbá az egyezség fogalmi szabályait (az egyezség mindkét fél érdekeinek elmozdulását jelenti). Továbbá a jogellenes kényszer, fenyegetés alapján megkötött egyezség érvénytelen. Nem számít jogellenes fenyegetésnek, ha a munkáltató az egyezség elmaradása esetén a munkavállaló számára hátrányos, de jogszerű intézkedést helyez kilátásba (pl.: felmondást).

Tekintettel arra, hogy az egyezségek köre szinte végtelen, így jelen általános tájékoztató kereti között részletesebben nincs módunk ismertetni a munkáltató lehetőségeit. Egyedi tanácsadás keretei között jogi segítséget tudunk nyújtani az egyezség előkészítése, szerkesztése körében.

2020.03.19.

Pozderka Ügyvédi Iroda

a Csurgó és Pozderka Ügyvédi Társulás vezetője